نیازمند هوا

اطلاعات بازی:

به آدم هایی که زیر دریا زنجیر شده اند و نیم توانند نفس بکشند کمک کنید تا بتوانند خودشان را به سطح آب برسانند و راحت تنفس کنند.برای این کار یک زیر دریایی در اختیار شما است که با کمک موس و با پرتاب گلوله باید زنجیر ها را پاره کنید.

 

برچسب: , , , , , ,
Play   نیازمند هوا