سواری باب اسفنجی

اطلاعات بازی:

باب اسفنجی می خواهد در سیرک استخدام شود ، برا یاین منظور باید آزمون نهایی مهارت با دوچرخه را با موفقیت سپری نماید، به شلوار مکعبی کمک کنید تا بدون اینکه اتعلدل خود را از دست بدهد این آزمون را پشت سر بگذارد.

برچسب: , , , , , , ,
Play   سواری باب اسفنجی
اینستاگرام مینی بازی

نظری

 درباره “سواری باب اسفنجی”